RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH W PCE POLSKA SP. Z O.O.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług PCE Polska Sp. z o.o. poprzez Serwis.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest PCE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Podwalnej 8A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, pod nr KRS: 0000135016, NIP: 8821000347, REGON: 890251750.
 3. Państwa dane osobowe będą przez nas przekazywane następującemu odbiorcy: Artur Wagnerowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Wagnerowski FEROX z siedzibą w Pieszycach przy ul. Mieszka I-go 5, 58-250 Pieszyce tj.podmiot odpowiedzialny za kreację oraz obsługę strony głównej i hosting, a także partner oprogramowania do e-mail marketingu i sekcji newslettera.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i na podstawie wyrażanej przez Państwa zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie zgody udzielonej przez konsumenta, konsument ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że ewentualne wycofanie zgody przez konsumenta nie wpłynie na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody konsumenta przed wycofaniem przez niego zgody.
 6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpi w celu:
 • możliwości tworzenia statystyk odwiedzin strony www przez użytkowników,
 • udostępnienia strony internetowej,
 • odpowiedzi na zapytania,
 • realizacji zamówień,
 • świadczenia innych usług dostępnych w Serwisie, np. wysyłki newslettera,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń.   
 1. Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach obejmują między innymi:
 1. imię i nazwisko,
 2. nazwę,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail lub inne dane kontaktowe.
 1.  Co do klientów, którzy zawarli z PCE Polska. sp. z o.o. umowy odpłatne, przetwarzane będą również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych.
 2. Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy uzyskiwane są bezpośrednio lub pośrednio i wykorzystywane wyłącznie do wykonania umowy zawieranej pomiędzy stronami:
 • Realizacji umów handlowych
 • Obsługi reklamacji
 • Obsługi zgłoszeń
 • Kontaktu przez nas w sprawie w/w zgłoszeń
 • Obsługi rekrutacyjnej
 • Obsługi zatrudnienia

Powyższe czynności przeprowadzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d i f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, w trakcie realizacji umowy, a także przez okres konieczny do dochodzenia praw wynikających z zawartych umów lub rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, tak długo, jak uprawnienia te będą zgodnie z obowiązującymi ustawami obowiązywać. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:
 • Dokumentacja sprzedażowa – 10 lat
 • Dokumentacja księgowa – 6 lat
 • Dokumentacja rekrutacyjna – 12 miesięcy
 • Dokumentacja pracownicza – 50 lat
 • Monitoring wizyjny – 1 miesiąc
 • Rejestr korespondencji – 2 lata
 1. Posiadają Państwo prawo do: Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wykonania obsługi reklamacyjnej czy też włączenia w proces rekrutacyjny.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę pce.pl. PCE Polska sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies.
 3. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
 4. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naszej firmie, zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
 • Adres e-mail:
 • Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych PCE Polska Sp. z o.o., ul. Podwalna 8A, 58-200 Dzierżoniów